Deltaplan Biodiversiteitsherstel

You are here

De afgelopen weken is uitgebreid in het nieuws geweest dat er nu steeds meer bewijs ontstaat voor een dramatisch verlies van insectenrijkdom in ons landschap gedurende de laatste 20-30 jaar. Samen met andere gegevens die een negatieve trend laten zien leidt dit tot grote zorg over de toekomstige kwaliteit en leefbaarheid van het platteland van Nederland. Opgaven voor de toekomst van het platteland komen bij elkaar: natuurinclusieve landbouw, ecologisch en economisch duurzame landbouw, zorgen over handhaving van kwaliteit van het nationaal netwerk van natuurgebieden, veranderende wensen van consumenten, producenten en keten. Daarnaast heeft de Nederlandse landbouw op dit moment te maken met veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. De steun aan boeren verschuift naar een inkomensondersteuning gericht op een groenere, effectievere, en milieuvriendelijker manier van produceren. Nederlandse biodiversiteitswetenschappers constateren dat aanpak van de problematiek urgent is en dat samenwerking tussen wetenschap, landbouw, voedingsindustrie, banken en natuurorganisaties zeer gewenst is.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het bestuur van het Netherlands Ecological Research Network (NERN), het platform waarin alle Nederlandse biodiversiteitsonderzoekers samenwerken, heeft een overleg geregeld waar belanghebbende partijen aanwezig waren waarbij het door NERN opgesteld document "Deltaplan Biodiversiteitsherstel" als basis diende. Dit overleg heeft 21 november plaats gevonden en heeft geleid tot de volgende intentieverklaring, de Verklaring van Driebergen, welke binnenkort aangeboden zal worden aan minister Schouten. Tevens is de intentieverklaring  met het volgend persbericht het land ingestuurd. Op dit moment worden de eerste vervolgacties opgestart, waarbij er een grote vervolgbijeenkomst gepland staat op 17 januari 2018. Zodra daar meer informatie over bekend is, zal dat kenbaar gemaakt worden.

Hoorzitting/rondetafelgesprek

Naast bovenstaande stond er ook al een hoorzitting/rondetafelgesprek met een afvaardiging van de Tweede Kamer gepland op 29 november jl met als titel "De ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan". Ook deze zitting is goed verlopen. Klik hier voor de de compilatie van de gegeven presentaties en hier voor de hoorzitting. 

Achtergrond documentatie